1

Talk

Först när det är möjligt att föra en dialog, utbyta tankar, samtala kring visioner utgör basen för förändring hos mig själv och i sättet att umgås med varandra.

Först när det finns möjlighet till dialog kan (konflikt-)transformation äga rum.
Avgörande är att såväl chefer och teamledare såsom offentliga personer exakt formulerar idéer, mål, planer, förändringar och framgångar gentemot alla aktörer
Även misslyckanden och störningar skall tas upp värderingsfritt för att kunna vidta åtgärder till förbättring av situationen och prestationer.

2

Act

Motivera dig själv och ditt team för att kunna agera.

Omsätt dina tankegångar och visioner i handlingsplaner.
Formulera ett mål utan ”om och men” för att på ett effektivt sätt kunna nyttja resurserna och förhindra eventuella konflikter efter beslut har tagits.

3

Change

Att se förändring som en chans - lokalt och globalt - i det lilla som i det stora.

Den egna förändringen åstadkommer en nybildning av systemet vi rör oss i.
Beredskap för förändring betyder att kliva ur komfortzonen, lära sig nya förhållningssätt och bli varse om de positiva och negativa konsekvenserna av ens handlingar.

Förändring innebär beredskap för såväl engagemang som för distansering till målet.
Motivatorer är bland annat förändrade krav på sig själv och sin omgivning såväl som missnöjet med nuvarande situation.

4

Transform

För att åstadkomma en transformation av ett system och motverka dysfunktionalitet behövs beredskap till anpassning av dess struktur och funktion.

Ett systembyte inleds genom förändring av interna reglerings- och beslutsförfarandens identitet, struktur och förloppsmönster.

En demokratiseringsprocess äger rum.

Det eftersträvas ett konfliktkompetent agerande i och utanför det egna agerandesystemet, uppbyggande av konstruktiva relationer mellan (konflikt-)aktörerna samt stöd av strukturer som möjliggör permanent fred. Nya ramvillkor skapas för gemenskap och arbete såväl som för integration av alla delaktiga i systemet.